Pirotoks - ochona przeciwpożarowa, ochrona środowiska, szkolenia bhp


Idź do treści

Członków formacji ratownictwa techniczno- chemicznego

SzkoleniaSzkolenie członków formacji ratownictwa techniczno- chemicznego obrony cywilnej.

1. Planowanie i realizacja zadań obrony cywilnej

 • planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej;
 • przygotowanie i koordynowanie działaniami formacji obrony cywilnej;
 • przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania;
 • opracowywanie planu obrony cywilnej gminy oraz nadzór nad opracowaniem planów obrony cywilnej zakładów pracy i, planów działania formacji obrony cywilnej, położonych na terenie gminy;
 • organizowanie i prowadzenie szkolenia formacji obrony cywilnej, a także szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony;
 • kierowanie przygotowaniem ewakuacji (przyjęcia) ludności oraz koordynowanie tych działań;
 • kierowanie i koordynowanie akcjami ratunkowymi;
 • ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej poszczególnym referatom U.G., zakładom pracy i innym jednostkom organizacyjnym działającym na terenie gminy;
 • dokonywanie oceny stanu przygotowania obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań;
 • planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej;
 • planowanie i zaopatrywanie w sprzęt i środki a także właściwe przechowywanie;
 • konserwacja i eksploatacja sprzętu oraz środków obrony cywilnej;
 • koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożenia środowiska;
 • terminowe składanie sprawozdań (meldunków).


2. Planowanie i realizacja zadań obronnych

 • zapewnianie efektywności, ciągłości i terminowości działania podczas podwyższania gotowości obronnej państwa;
 • wykonywanie zadań obronnych, w tym ich uruchamianie oraz rozwijanie struktur i systemów tworzonych na potrzeby ich realizacji, a także ciągłość działania organów i ich struktur wykonawczych;
 • bezpieczeństwo wykonywania zadań obronnych, w tym ochrona gromadzenie i przesyłanie informacji oraz wykonywanie dokumentów;
 • przygotowanie projektów podziału zadań obronnych wykonywanych w czasie pokoju oraz związanych z tym zakresów czynności, a także zmian w strukturze podziału zadań obronnych na podległe i nadzorowane komórki i jednostki organizacyjne podczas podwyższania gotowości obronnej państwa;
 • podział zadań obronnych, a także ustalanie organu wiodącego i organów współuczestniczących w wykonywaniu tych zadań, stosownie do ich możliwości wykonawczych;
 • określanie procedur wykonywania zadań obronnych;
 • przedkładanie do uzgadniania i akceptowania planów i harmonogramów wykonywania zadań obronnych;
 • określanie priorytetów wykonywania zadań obronnych;
 • prowadzenie prac dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych;
 • przygotowanie łączności na potrzeby kierowania bezpieczeństwem, ze szczególnym uwzględnieniem podwyższania gotowości obronnej;
 • gromadzenie, analizowanie i opracowywanie informacji dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych;
 • tworzenie systemów organizacyjnych i technicznych na potrzeby informowania, ostrzegania i powiadamiani o zdarzeniach i podjętych decyzjach dotyczących systemu obronnego w granicach administracyjnych;
 • ustalanie priorytetów w zakresie przekazywania informacji i decyzji;
 • ustalanie procedur przekazywania informacji i decyzji na potrzeby wykonywania zadań obronnych;
 • planowanie i realizacja szkoleń obronnych;
 • reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 • przygotowanie i prowadzenie spraw z zakresu dostarczania kart powołania w ramach „akcji kurierskiej";
 • nakładanie na mieszkańców obowiązku wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności kraju.


3. Planowanie i realizacja zadań reagowania kryzysowego

 • przygotowanie rocznego planu pracy zespołu;
 • opracowanie regulaminu bieżących prac zespołu oraz działań w sytuacjach zagrożeń katastrofą naturalną lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej;
 • zawiadamianie o terminach posiedzeń;
 • opracowywanie i aktualizacja planu reagowania kryzysowego;
 • przygotowywanie planów ćwiczeń;
 • opracowywanie protokołów posiedzeń grup roboczych o charakterze stałym i czasowym;
 • opracowywanie innych niezbędnych dokumentów.


4. Dokumentacja Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego

1) Plan operacyjny funkcjonowania w warunkach kryzysu i wojny;
2) Plan akcji kurierskiej;
3) Plan przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa;
4) Dokumentacja planowych działań zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych;
5) Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych6) Plan akcji jodowej;
a) Plan dystrybucji Płynu Jugola:
- Instrukcja dla elementów organizacyjnych PWPL 11;
-Instrukcja dla elementów organizacyjnych PWPL 12;
7) Plan reagowania kryzysowego;
a) Tom I Plan główny;
b) Tom II Procedury;
c) Tom III Załączniki funkcjonalne;
8) Plan obrony cywilnej;
a) Ocena zagrożenia i zamiar realizacji zadań obrony;
b) Plan ewakuacji;
c) Plan zabezpieczenia logistycznego działań Obrony Cywilnej;
d) Plan działania obrony cywilnej w procesie osiągania wyższych stanów gotowości;
9) Dokumentacja Zespołu wykonawczego ds. prowadzenia ewakuacji doraźnej w Urzędzie;
10) Plan działania na wypadek wystąpienia ptasiej grypy;
11) Dokumentacja zespołu wykonawczego ds. prowadzenia akcji zimowej;
12) Plan operacyjny ochrony przed powodzią;
13) Plan szkolenia z powszechnej samoobrony.


O firmie | Dokumenty | Ochrona przeciwpożarowa | Szkolenia | Kontakt | Sklep | Mapa witryny


Podmenu:

 • PPOŻ
 • Członków formacji ratownictwa techniczno- chemicznego

Powrót do treści | Wróć do menu głównego
stat4u